nadace Kacenka detem

Stanovy spolku Kačenka dětem z.s.

Článek I.
Název spolku
Kačenka dětem, z.s.

je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen spolek)

Článek II.
Sídlo spolku

Hokov 43 , 270 04 Hořovičky

Článek III.
Účel spolku

Spolek je založen za účelem podpory, potřeb a zájmů zdravotně postižených osob, zejména dětí postižených SMA. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Organizace sběru materiálních potřeb od dobrovolníků a předání rodinám v co nejkratší době
2. Organizování sběru materiálu ( zejména víček od PET lahví) a jeho následný výkup.
3. Aukce hraček, knih, a dalších darovaných věcí
4. Pořádání kulturních, sportovních a charitativních akcí
5. Poradenská činnost v oblasti sociální pro rodiny zdravotně postižených dětí ( např. telefonická a emailová poradenská činnost,  jak požádat o příspěvek na péči, na zdravotní či jinou pomůcku apod.)
6. Odborné poradenství v oblasti psychiatrie a psychologie ( v okrese Kladno a Rakovník zajistíme i konzultace s odborným lékařem, v ostatních regionech dle možností a přání rodiny, možnost poradenství po emailu i telefonu)

Článek IV.
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli zapsaného spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda. Členství vzniká dnem přijetí za člena
Členství zaniká:
• Vystoupením člena písemným oznámením předsedovi
• Úmrtím člena
• Právnické osoby její zrušením
• Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
• Zánikem spolku
Dokladem členství je potvrzení vydané předsedou

Členství ve spolku končí písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením úmrtím člena, v případě právnické osoby jejím zánikem - výmazem z obchodního rejstříku. Na základě písemné dohody zaniká členství v den, na kterém se spolek a člen dohodli.

1. Práva člena spolku:
• Podílet se na činnosti spolku
• Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku
• Volit orgány spolku
• Být volen do orgánů spolku
• Svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku


2. Povinnosti člena spolku:

• Dodržovat stanovy spolku
• Podílet se na činnosti spolku
• Svědomitě připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
• Platit členské příspěvky

Článek V.
Členské příspěvky

Výši a splatnost členského příspěvku za členství určí Členská schůze spolku. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda spolku. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda spolku.

Článek VI.
Seznam členů

Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození
Tel/ email

Právnické osoby :
Název
Sídlo
Tel/email

Osoba jednající jménem člena ve spolku

Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda na základě rozhodnutí členské schůze. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
Seznam členů je neveřejný.

Článek VII.
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:
• Členská schůze
• PředsedaFunkční období volených orgánů je 5 let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku. Uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

Článek VIII.
Členská schůze

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
• Určit hlavní zaměření činností spolku
• Rozhodovat o změně stanov
• Schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané předsedou
• Rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
• Schvalovat výsledek hospodaření spolku
• Volit předsedu, členy kontrolní komise a dozorčí komise
• Jmenovat likvidátora při zániku spolku
• Hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
• Rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku
• Rozhodnout o přeměně spolkuČlenská schůze je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li předseda zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku, kteří dovršili 18 let. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 30 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle bodu stanov.Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Článek IX.
Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku. Odměnu za výkon funkce předsedy stanoví členská schůze. Předseda řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.Do působnosti předsedy náleží:
• Svolávat Členskou schůzi
• Přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
• Posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi
• Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
• Přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
• Přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení
• Rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
• Rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
• Schvalovat interní organizační normy spolku

Článek X.
Majetek a hospodaření

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. III. těchto stanov.Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného předsedou.Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Článek XI.
Doplnění stanov o způsobu jednání statutárního orgánu

Každý člen stautárního orgánu jedná samostatně.
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:

Článek XII.
Zánik spolku

Spolek zaniká:
1. Dobrovolným rozpuštění nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze spolku
2. Pravomocným rozhodnutím státních orgánů
3. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky a majetek darován rodinám popř. potřebným osobám

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí


kacenka dtem nadace